Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Az igazgatóság tevékenysége

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Belügyminisztérium általános és az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.
Az igazgatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait az illetékességi területén végzi.
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csaknem teljes egészére kiterjed, kis részben érintve Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyét is.
A működési területén ellátja a jogszabályokban, műszaki irányelvekben, Alapító Okiratában rögzített vízgazdálkodási operatív feladatokat.

Az igazgatóság főbb feladatai:

a) ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat, ennek keretében

b) üzemelteti és fejleszti a vízrajzi észlelőhálózatot, ennek részeként víztest monitoringot tart fenn, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz,

c) ellátja a VIZIR területi nyilvántartásának és vízgazdálkodási adatgyűjtésének üzemeltetési és fejlesztési feladatait, a gyűjtött adatokat feldolgozza, értékeli és tárolja, továbbá együttműködik az országos vonatkozású feladatok teljesítésében,

d) ellátja a távlati ivóvízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tartásával kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja a vizeink állapotértékelésével kapcsolatos területi feladatokat,

f) ellátja a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésével kapcsolatban a feladatkörébe utalt feladatokat,

g) részt vesz a vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok fenntartásával összefüggő feladatok ellátásában,

h) ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek tervezésével, a források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat,

i) ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

j) szervezi és irányítja a vízügyi igazgatás keretén belül megvalósuló közfoglalkoztatási programok végrehajtását,

k) múzeumi, levéltári, oktatási tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el,

l) ellátja az egyéb, jogszabály vagy a miniszter által a feladatkörébe utalt feladatokat.

m) vagyongazdálkodási feladatai körében fenntartja, üzemelteti és fejleszti az egyes állami tulajdonú vagyontárgyakat (medrek, vízilétesítmények, erdők), így különösen a vízrajzi törzshálózatot, illetve az állami alapfeladatokat ellátó vízrajzi üzemi hálózatot, a távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszerét, az üzemeltetési monitorozó rendszereket, az ár- és belvízvédelmi létesítményeket, a vízelvezető műveket, az öntözési célú vízilétesítményeket, a vízépítési műtárgyakat, a vízlépcsőket, a folyók duzzasztott tereit, a vízelosztó- és többes rendeltetésű rendszereket, továbbá a vízkészlet-gazdálkodási feladatokat ellátó vízátvezető, vízpótló műveket

n) a távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszere mellett a területi vízügyi igazgatóság fenntartja a kezelésébe tartozó felszín alatti területi vízminőségi monitoring hálózat vízilétesítményeit is

Az igazgatóság végzi:

a) a vagyonkezelésében lévő vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését és fejlesztését,

b) a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét,

c) a kitűzési terv szerint és a hajózási hatóság egyetértésével a hajózható folyószakaszokon, a természetes tavakon és csatornákon a hajóút kijelölését, kitűzését és fenntartását,

d) a védekezési célokat szolgáló gépek, felszerelések, hordozható szivattyúk, szállító járművek, hajópark üzemképességének biztosítását,

e) a vizek medrében található nádasok vízminőség-védelmi nádgazdálkodását,

f) az állami tulajdonban lévő vízilétesítményeken a mezőgazdasági vízszolgáltatást,

g) háttéranyagok készítését szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítését,

h) a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatosan jogszabály által feladatkörébe utalt feladatokat.

Az igazgatóság gondoskodik:

a) az állami, az önkormányzati és a magántulajdonban lévő vízkárelhárítási vagy mezőgazdasági célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről,

b) az Ivóvízminőség-javító Program területi végrehajtásáról

c) a vízkészletekkel való gazdálkodásról

Az igazgatóság részt vesz:

a) a vízellátást és szennyvízkezelést érintő szakmai pályázatok, projektek értékelésében,

b) az országos vízgazdálkodási stratégia és koncepció, valamint az egyéb ágazati stratégiák és koncepciók szakmai megalapozásában,

c) a vízhasználatok ellenőrzésében, és az ebben a feladatkörben hatáskörrel rendelkező hatóságnál intézkedést kezdeményezhet, továbbá

d) ügyfélként a vagyonkezelésébe tartozó, vagy az azokra hatást jelentő vízhasználatok, vízilétesítmények és vízimunkák vízjogi engedélyezési (elvi, létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) eljárásában

Az igazgatóság közreműködik:

a) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó vízgazdálkodási vonatkozású feladatokban,

b) a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv által meghatározott jelentés előkészítésében,

c) a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program kétévenkénti felülvizsgálatával összefüggő szakmai anyag elkészítésében,

d) a Települési Szennyvíz Információs Rendszer ügyfélszolgálatának szakmai feladatainak ellátásában,

e) a vízkészletjárulék befizetésével, vagy annak elmulasztásával összefüggésben indult hatósági eljárásban,

f) a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásában,

g) a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásában.

Az igazgatóság véleményezi:

a) a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket

Az igazgatóság sokrétű feladatait szakágazati és funkcionális egységek, valamint területi szervei, a szakaszmérnökségek útján látja el.
Az igazgatóság szoros együttműködésben dolgozik a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, Kormányhivatallal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodó szervezetekkel és a feladatkörébe tartozó vízgazdálkodási szolgáltató vállalatokkal, víziközmű és vízgazdálkodási társulatokkal. Az együttműködés keretei között kell az általános térségi és parciális érdekeket összehangolni a vízgazdálkodás állami feladataival, a szakmai követelményekkel.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szoros határvízi együttműködést folytat az ukrán, román és szlovák vízügyi szervekkel, az árvízvédelem, folyószabályozás, belvízvédelem, vízminőségvédelem, a hidrológiai adat és egyéb információcsere területén. Az együttműködés mindhárom relációban kormányközi egyezményeken alapul.

Árvíz- és belvízvédekezés esetén az igazgatóság teljes személyi és tárgyi eszközállományával részt vesz a védekezési feladatok irányításában és végzésében.