Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Bejelentéshez kötött rendkívüli célú öntözési vízhasználathoz vagyonkezelői hozzájárulás kiadása
May 21, 2020 Vízrendezési és Öntözési Osztály
A tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m3/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat kizárólag a vízgazdálkodásról szóló törvény szerint kihirdetett tartósan vízhiányos időszakban vehető igénybe, amelyet ez évben 2020. április 20-ával hirdetett ki a belügyminiszter a mezőgazdasági vízhasználók költségterheinek enyhítése érdekében.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi hatósághoz írásban kell bejelenteni. Vízügyi hatóságként a területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el.

A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell, amelyet az akkor ad meg, ha a vízkivétel nem veszélyezteti a vízkivétellel érintett felszíni víz ökoszisztémáját és az egyéb vízgazdálkodási érdekeket, továbbá a hozzájárulásában megállapíthatja a vízkivétel feltételeit.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz a vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatványt megtalálja a Közérdekű / vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz menüpontban.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet ide vonatkozó paragrafusai szerint kitöltött formanyomtatványt a titkarsag@fetivizig.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Ezt követően a FETIVIZIG vagyonkezelői hozzájárulását megküldi a vízigénylőnek, vagy tájékoztatja a vízkészlet hiányáról. A vagyonkezelői hozzájárulást a kitöltött formanyomtatvánnyal együtt kell megküldeni a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz. A rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz történő bejelentését követően a vízhasználat azonnal megkezdhető.

A rendkívüli vízhasználat főműves rendszerből történő kiszolgálása esetén térítésköteles, ezért a vízügyi hatósághoz történt bejelentés hitelt érdemlő módon történő igazolását követően, a vízszolgáltató művet üzemeltető Szakaszmérnökséggel Vízszolgáltatási szerződést kell kötni és a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 8/B. § a szerint számítandó alap és változódíjat a vízhasználónak meg kell fizetnie.

A 2020 évben alkalmazott vízdíjak az alábbiak:


alapdíj: 1,8551 Ft/m3 +ÁFA
változódíj: 5,9680 Ft/m3 +ÁFA
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:
¾ a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
¾ a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
¾ a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet