Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
Oct 1, 2019 Igazgatási osztály

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezéséreA belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére.
Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy nyerheti el.

Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően, helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.
A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:

-
a pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja neve).
-
A létesítmény megnevezése, címe.
-
A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.
-
A létesítmény kivitelezésért felelős mérnök neve.
-
Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.
-
Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.
-
Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.
-
Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges – amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat.
-
A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.
-
Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú már működő berendezésekkel.
-
Indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki megoldásnak.
-
Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
-
A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva.
-
A pályázat nyelve magyar és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia.
Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat esetében a Víz Világnapján - március 22-én - kerül sor.

A nyertes pályázat elismerése során egy, a tervezésért és egy, a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.A pályázat benyújtásának illetőleg postai feladásának a határideje
2019. december 16.


A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., 1903 Budapest, Pf.: 314.) szíveskedjenek eljuttatni.

További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel: 999-4306; e-mail: judit.beszterczan@bm.gov.hu)

BM közfoglalkoztatási és vízügyi

helyettes államtitkár

Jóváhagyom:


Budapest, 2019. szeptember „ „Dr. Hoffmann Imre

közfoglalkoztatási és vízügyi

helyettes államtitkár