Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Jogszabályok, törvények


Környezetvédelmi és vízügyi alapjogszabályok gyűjteménye
Gazdasági és munkaügyi alapjogszabályok gyűjteménye
Munka és tűzvédelmi alapjogszabályok gyűjteménye
Közúti és vízi közlekedéssel kapcsolatos alapjogszabályok gyűjteménye
Egyéb szakterületekre vonatkozó alapjogszabályok gyűjteménye
Vízügyi igazgatóságokra vonatkozó BM utasítások gyűjteménye


Környezetvédelmi és vízügyi alapjogszabályok gyűjteménye
Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1995. évi LVII. tv.
Törvény
A vízgazdálkodásról
1995. évi LIII. tv.
Törvény
A környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. tv.
Törvény
A természet védelméről
2012. évi XLVI
Törvény
A földmérési és térképészeti tevékenységről
1996. évi XXI. tv.
Törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről
2011. évi CXXVIII. tv
Törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2013. évi CXXII
Törvény
A mező -és erdőgazdasági földek forgalmáról
1996. évi LV. tv.
Törvény
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
1997. évi LXXVIII. tv.
Törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről
2013. évi CII.
Törvény
A halgazdálkodásról és a hal védelméről
1997.évi CXLI. tv.
Törvény
Az ingatlan nyilvántartásról
2012. évi CLXXXV.
Törvény
A hulladékról
2004. évi LXVII. tv.
Törvény
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
2007.évi CXXIII. tv.
Törvény
A kisajátításról
2009. évi XXXVII. tv.
Törvény
Az erdőről és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2009. évi CXLIV. tv.
Törvény
A vízitársulatokról
312/2012. (XI. 8.)
Korm. rend.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
132/2003. (XII. 11.)
OGY hat.
A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
29/2008. (III.20.)
OGY hat.
A Nemzeti Éghajlat változási Stratégiáról
6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rend.
a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rend.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
11/2004. (K. Ért. 6.)
KvVM utasítás
A Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat működtetésének szabályairól
197/2014 (VIII.1.)
Korm. rend.
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
18/2007.
KvVM rend.

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
28/2004. (XII. 25.)
KvVM rend.

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazások egyes szabályairól.
30/2004. (XII. 30.)
KvVM rend.
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
27/2004. (XII. 25.)
KvVM rend.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
27/2005. (XII. 6.)
KvVM rend.
A használt szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
30/2008. (XII. 31.)
KvVM rend.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
31/2004. (XII. 30.)
KvVM rend.
A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
1382/2013, (VI. 27.)
Korm.hat.
A vízgazdálkodási tanácsról
97/2007. (XII.23.)
KvVm rend.
Az egyes kiemelt jelentőségű vízi létesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
104/2006. (IV.28)
Korm. rend.
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
191/2009. (IX. 15)
Korm. rend
Az építőipari kivitelezési tevékenységről
312/2012(XI.8.)
Korm. rend.
Az építésügyi és építéfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
21/2002. (IV. 25.)
KöViM rend.
A vízi közművek üzemeltetéséről
2/2002. (I. 23.)
KöM-FVM. együttes rend.
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról
266/213. (VII.11)
Korm. rend.
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
117/1999. (VIII. 6.)
Korm. rend.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten, 1997. november 11-én aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
120/1999. (VIII.6.)
Korm. rend.
A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
121/1996. (VII. 24.)
Korm. rend.
A közfürdők létesítéséről és működéséről
123/1997. (VII.18.)
Korm. rend.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
310/2013. (VIII. 16.)
Korm. rend.
A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
130/2000.(VII. 11.)
Korm. rend.
A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
160/1995. (XII. 26.)
Korm. rend.
A vízgazdálkodási társulatokról
178/1998.(XI. 6.)
Korm. rend.
A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
178/2008. (VII.3)
Korm. rend.
A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
234/2011. (XI. 10)
Korm. rend.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
180/2007. (VII. 3.)
Korm. rend.
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról
194/2009. (IX. 15.)
Korm. rend.
Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
2/2005. (I. 11.)
Korm. rend.
Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
201/2001. (X. 25.)
Korm. rend.
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
83/2014. (III. 14.)
Korm. rend.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
385/2014. (XII. 31.)
Korm. rend.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
219/2004. (VII. 21.)
Korm. rend.
A felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.)
Korm. rend.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
221/2004. (VII. 21.)
Korm. rend.
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
232/1996. (XII. 26.)
Korm. rend.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
240/2000. (XII. 23.)
Korm. rend.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
266/2013. (VII. 11.)
Korm. rend.
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
25/2002. (II. 27.)
Korm. rend.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
253/1997. (XII. 20.)
Korm. rend.
Az országos településrendezési és építési követelményekről
26/2002. (II. 27.)
Korm. rend.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
27/2002. (II. 27.)
Korm. rend.
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről
270/2003. (XII. 24.)
Korm. rend.
Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet
Korm. rend.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
311/2005. (XII. 25.)
Korm. rend.
A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rend.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
481/2013. (XII. 17.)
Korm. rend.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
297/2009. (XII. 21.)
Korm. rend.
Környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
147/2010. (IV. 29.)
Korm. rend.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
58/2013. (II. 27.)
Korm. rend.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
50/2001. (IV. 3.)
Korm. rend.
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
72/1996.(V. 22.)
Korm. rend.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
72/2007. (IV.17.)
Korm. rend.
A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb költségekről.
78/2007. (IV. 24.)
Korm. rend.
A környezeti alapnyilvántartásról
78/2008 .(IV. 3.)
Korm. rend.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
90/2007. (IV. 26.)
Korm. rend.
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
91/2007. (IV.26.)
Korm. rend.
A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
1107/2003. (XI. 5.)
Korm .hat.
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
269/2007. (X.18.)
Korm. rend.
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
2/1999.
KHVM-KöM együttes utasítás
A vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről
7/2012 (II. 10.)
BM utasítás
A vízkárelhárítás országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról
1/1997. (K. H. V. Ért. 18.)
KHVM utasítás
A vízügyi igazgatási szervezetnek a folyók mértékadó árvízszintjeivel összefüggő feladatairól
3/1999. KHVM utasítás
KHVM utasítás
A vízminőségi kárelhárítás figyelőszolgálata működtetésének szabályairól és a jelentéstétel rendjéről
12/1997. (VIII. 29.)
KHVM rend.
A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
2/1997. (II.18.)
KHVM rend.
A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
23/1998. (XI. 6.)
KHVM rend.
A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
43/1999. (XII. 26.)
KHVM rend.
A vízkészlet járulék kiszámításáról
10/1997. (VII. 17.)
KHVM rend.
Az árvíz- és a belvízvédekezésről
74/2014. (XII. 23.)
BM rend.
A folyók mértékadó árvízszintjeiről
18/1996. (VI. 13.)
KHVM rend.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
27/2002. (XII. 5.)
GKM rend.
A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről
90/2008. (VII.18.) .
FVM rend.
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
97/2014. (III. 25.)
Korm. rend.
A kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról
10/2010.(VIII. 18.)
KvVM rend
A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról
222/2014. (IX. 4.)
Korm.rendelet.
Egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról
45/2014. (IX. 23.)
BM rendelet
A vízrajzi feladatok ellátásáról

Gazdasági és munkaügyi alapjogszabályok gyűjteménye

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1990 évi XCIII.
Törvény
Az illetékekről
1991 évi LXXXII.
Törvény
A gépjárműadóról
1991. évi XLIX.
Törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
2012. évi I.
Törvény
A Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII.
Törvény
A közalkalmazottak jogállásáról
2011. évi CXCV.
Törvény
Az államháztartásról
1995. évi CXVII.
Törvény
Személyi jövedelemadóról
1997. évi LXXX.
Törvény
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezéséről
1997. évi LXXXI.
Törvény
A társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXII.
Törvény
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról
1997. évi LXXXIII.
Törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi LXVI.
Törvény
Az egészségügyi hozzájárulásról
2000. évi C.
Törvény
Számviteli törvény
2011. évi CVIII.
Törvény
A közbeszerzésekről
2003.évi XCII.
Törvény
Az adózás rendjéről
2006. évi LIX.
Törvény
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
2007 évi CVI.
Törvény
Az állami vagyonról
2011. évi CXCVI.
Törvény
A nemzeti vagyonról
2007. évi CXXVII.
Törvény
Az általános forgalmi adóról
2010. évi CX
Törvény
Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról
70/2011. (VII. 26.)
VM rend.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról
6/1989. (V. 13.)
KVM rend.
A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról
1/2004. (I.5.)
Korm. rend.
Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
306/2011. (XII. 23.)
Korm. rend.
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
168/2004. (V. 25.)
Korm. rend.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
254/2007 (X.4.)
Korm. rend.
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról
359/2004 (XII.26.)
Korm. rend.
INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásáról
375/2010.(XII. 31)
Korm. rend.
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
92/2011. (XII. 30)
NFM rend.
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről
1080/2006
EK rend.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
1083/2006
EK rend.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
1828/2006
EK rend.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló1083/2006/EK Tanácsi rendelet valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról.

Munka- és tűzvédelmi alapjogszabályok gyűjteménye

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1993. évi XCIII. tv.
Törvény
A munkavédelemről
1996.évi XXXI. Tv.
Törvény
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1997. évi CLIV. tv.
Törvény
Az egészségügyről
4/2018.(II.28)
NGM rend.
Egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
40/2017. (Xll.4)
MGM rend.
1.sz melléklet Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat
65/1999. (XII. 22.)
EÜM rend.
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
3/2002. (II. 8.)
SzCsM-EüM rend.
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális rendjéről
4/2002. (II. 24.)
SzCsM-EüM rend.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
44/2011 (XII. 5)
BM rend.
Tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
54/2014 (XII.5)
BM rend.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
27/1995. (VII. 25.)
NM rend.
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
27/1996. (VIII. 28.)
NM rend.
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.
33/1998. (VI. 24.)
NM rend.
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
2/1998. (I. 16.)
MüM rend.
A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
5/1993. (XII.26)
MüM rend.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2000. XXV
NGM rend.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
15/1989. (X. 8.)
MÉM rend.
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
24/2007. (VII. 3.)
KvVM rend.
A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
259/2011. (XII. 7)
Korm. rend.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
89/1995. (VII. 14.)
Korm. rend.
A foglalkozás egészségügyi szolgálatról.
17/1993. (VII. 1.)
KHVM rend.
Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. sz. melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata
17/1993. (VII. 1.)
KHVM rend.
Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. sz. melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata
31/1995. (VII. 25.)
IKM rend.
A Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
16/2008. (VIII. 30.)
NFGM rend.
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
47/1999. (VIII. 4.)
GM rend.
Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
143/2004. (XII. 22.)
GKM rend.
A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
16/2001. (III. 3.)
FVM rend.
A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
10/2016 (IV.5)
MGM rend.
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
22/2005. (XII. 22.)
EüM rend.
A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
25/1998. (XII. 27.)
EüM rend.
Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
26/2000. (IX. 30.)
EüM rend.
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
50/1999. (XI. 3.)
EüM rend.
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
61/1999. (XII. 1.)
EüM rend.
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
66/2005. (XII. 22.)
EüM rend.
A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
30/1996. (XII.6.)
BM rend.
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről
45/2011. (XII. 7)
BM rend.
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
35/2014. (XI. 19.)
NGM rend
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
9/2015. (lll.25) BM rendA hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
5/2020 (ll.6) ITM rend.A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
3/2005. (BK 1.)
BM utasítás
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról.
15/2012. (IV. 21.)
BM utasítás
a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról

Közúti és vízi közlekedéssel kapcsolatos alapjogszabályok gyűjteménye

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1988. évi I.
Törvény
A közúti közlekedésről
1999.évi LXXXIV
Törvény
A közúti nyilvántartásról
2000. évi CXXVIII.
Törvény
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
2000. évi XLII.
Törvény
A vízi közlekedésről
89/1988. (XII.20)
MT rend.
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
13/2001. (IV. 10.)
KöViM rend.
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
15/2001. (IV. 27.)
KöViM rend.
A hajózási képesítésekről
17/2002. (III. 7.)
KöViM rend.
A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek vízi úttá nyilvánításáról
13/2010. (X. 5)
NFM rend.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
28/2000. (XII.18.)
KöViM rend.
A hajózási tevékenység engedélyének rendjéről
5/1990. (IV. 12.)
KÖHÉM rend.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
6/1990 (VI. 12.)
KÖHEM rend.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételeiről
2009.évi LXII.
Törvény
A gépjármű üzembetartójának kötelező felelősségbiztosításáról
198/2000. (XI. 29.)
Korm. rend.
Az úszólétesítmények lajstromozásáról
261/2008. (XI.3.)
Korm. rend.
A vízi személyszállítás feltételeiről
30/2003. (III. 18.)
Korm. rend.
A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről
410/2007. (XII.29.)
Korm. rend.
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
60/1992. (IV.1.)
Korm. rend.
A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről
24/2012(V.31.)
BM utasítás
A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről
1/1990. (IX.29.)
KHVM rend.
A gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
57/2011(XI. 22)
NFM rend.
A víziközlekedés rendjéről.
6/2000. (III. 17.)
KHVM rend.
Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről
21/2002. (XI. 8.)
GKM-ESzCsM rend.
A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
77/2009. (XII. 15)
KHEM-IRM-KvVM rend.
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól
36/2007. (III.26.)
GKM rend.
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
50/2002 ( XII.29.)
GKM rend.
50/2002.(XII.29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről.
91/2004. (VI. 29.) GKM r.
GKM rend.
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomba tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról
83/2003. (VII.16.)
FVM rend.
A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
263/2006.
Kormány rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról
179/2011
Kormány rendelet
A közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól
15/2011.(V.23.)
BM utasítás
A belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről
18/1992. (BK 12.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium járműveinek használatáról
20/2011 (VII.29.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzatáról
16/2014.(X.10.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről

Egyéb szakterületekre vonatkozó alapjogszabályok gyűjteménye

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
2013.évi V.
Törvény
A Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII.
Törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1993. évi XLVIII.
Törvény
A bányászatról
2001. évi LXIV.
Törvény
A kulturális örökség védelméről
2003. évi C.
Törvény
Az elektronikus hírközlésről
2008. évi XL.
Törvény
A földgázellátásról
2004. évi CXL.
Törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)
7/2012(IV.21.)
VM utasítás
A Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9/2012.(V.22.)
VM utasítás
Egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről
346/2010. (XII.28.)
Korm. rend.
Az egységes digitális rádió távközlő rendszerről
129/2012.(IV.26.)
Korm. rend.
Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
151/2003. (IX. 22.)
Korm. rend.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
2012. évi II.
Törvény
Az szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
273/2007. (X. 19.)
Korm. rend.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
67/2012 (IV. 5)
Korm. rend.
Egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
288/2010. (XII. 21.)
Korm. rend
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról
5/2004. (I.28.)
GKM rend.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
7/1995.
KHVM rend.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Vízügyi igazgatóságokra vonatkozó BM utasítások gyűjteménye

Jogszabály száma
Jogforrás
Jogszabály címe
1/2005. (BK 1.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatósága által üzemeltetett, pihenési célokat szolgáló intézmények igénybevételéről
38/2013.(XII.31.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról
2/1998. (BK 1.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáról
2/1999. (BK 4.)
BM utasítás
A szolgálati útlevelek ügyintézésének rendjéről
3/1991. (BK 2.)
BM utasítás
A minisztérium és a miniszter érdekegyeztetési feladatairól
3/1992. (BK 1.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium titokköri jegyzékéről
3/2005. (BK 1.)
BM utasítás
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
1/2013. (I. 31.)
BM utasítás
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos
és munkavállalói állományának választható béren kívüli juttatásairól,
valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről
6/2006. (BK 4.)
BM utasítás
A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról
6/2011. (II. 11.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium 2012. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervének végrehajtásáról
15/2014.(IX.5.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
9/1998. (BK 7.)
BM utasítás
A polgári védelmi feladatokról
10/2001. (BK 4.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről
11/1999. (BK 5.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium hivatali szervezetei, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezetek, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek elhelyezésére szolgáló épületekben folyó kereskedelmi tevékenység szabályozásáról
26/2012 (VI.15.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülés szabályairól,
valamint személyi állományának értesítéséről
12/2002. (IV. 29.)
BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről
13/2000. (BK 11.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium és szervei által üzemeltetett üdülők és pihenőházak oktatási, továbbképzési feladatok végrehajtása és egyéb rendezvények tartása céljából történő igénybevételéről
13/2011. (IV. 19.)
BM rendelet
A magyar-román határvonal közös ellenőrzésének eredményéről a határfolyók szakaszain című jegyzőkönyv jóváhagyásáról
13/2003. (BK 20.)
BM utasítás
A belügyi ágazati címtár kialakításáról és működtetéséről
14/1999. (BK 10.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Vezetői Információs Rendszerének nemzetközi vonatkozású működtetéséről
26/2014. (XII. 23.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
23/2012. (IV. 26)
BM rendelet
A 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről
14/2011. (V. 23.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról
15/1998. (BK 11.)
BM utasítás
Az emberi erőforrás gazdálkodást támogató információs rendszer alkalmazásáról
38/2011. (XII. 30.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Adatvédelmi, Adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról
6/2012. (III. 1.)
BM rendelet
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről
15/2011. (V. 23.)
BM utasítás
A belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről
43/2013.(II.19.)
Korm rend
A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
30/2013.(XII.16.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium ellenőrzési nyomvonaláról,a kockázatelemzésről és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről
23/2012. (V. 31.)
BM utasítás
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet végrehajtásáról
17/2006. (BK 8.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervek közbeszerzéseinek speciális szabályairól
18/1992. (BK 12.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium járműveinek használatáról
18/2011. (VI. 1.)
BM rendelet
A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről
18/2011. (VI. 30.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról
2/2013.(I.31.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról
20/2011. (VII. 29.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Gépjármű Szabályzatáról
21/1992. (BK 13.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium járműveinek üzemeltetési költségelszámolásáról
21/2010. (XII. 16.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium kezelésében lévő feleslegessé vált vagyontárgyakkal kapcsolatos selejtezési és hasznosítási feladatok szabályozásáról
21/2011. (VIII. 11.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Informatikai Biztonság Politikájáról
22/2000. (BK 14.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Építési Szabályzatának kiadásáról
23/2010. (XII. 22.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Fenntartható Fejlődési Szabályzatának kiadásáról
24/1992. (BK 15.)
BM utasítás
Az illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének szabályozásáról
24/2011. (IX. 9.)
BM utasítás
A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer használatának szabályozásáról, az egységes elektronikus iratkezelés bevezetéséről és a bevezetést támogató projektszervezetek létrehozásáról
18/2012. (IV. 27)
BM utasítás
A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről
26/2011. (VII. 27.)
BM utasítás
A területrendezési feladatok előirányzat 2011. évi felhasználásának szabályairól
26/2011. (IX. 9.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről
15/2012. (VI. 21)
BM utasítás
A munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról
29/1992. (BK 18.)
BM utasítás
A belügyi szervek üdülőinek igénybevételéről
29/2010. (XII. 31.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról
31/2001. (BK 12.)
BM utasítás
A közalkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő egyes eljárási szabályokról
16/2014.(X.10.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről
32/1999. (BK 21.)
BM utasítás
A BM Duna Palota és Kiadó szolgáltatásairól
32/2011. (XII. 2.)
BM utasítás
A Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről
33/2011. (XII. 2.)
BM utasítás
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről
27/2012.(V.30.)
BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről