Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 42 502 200
Védekezési szervezet

Vízkárelhárítási szervezet felépítése


A védekezés felelős vezetője a vízügyi igazgató (védelemvezető), aki a védekezést személyes felelősséggel irányítja és vezeti. Az igazgatóság feladatainak végrehajtását az Országos Műszaki Irányító Törzs alárendeltségében, a Területi Védelmi Bizottság (TVB) segítségével látja el. A Területi Védelmi Bizottságok adnak keretet az önkormányzatok, fegyveres testületek, a katasztrófavédelmi szervezetek, társulatok, közegészségügyi szervek és a vízügy szervek védelmi együttműködésének. A Területi Védelmi Bizottság árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos operatív működését a vízügyi igazgató javaslatára az TVB elnöke (Kormányhivatal főispánja) rendeli el és szünteti meg.
A vízügyi igazgató a védekezés irányítását a védelemvezető helyettes és védelmi törzs útján gyakorolja. A törzsvezetőből, beosztott műszakiakból álló védelmi törzs a védelmi készültségtől függő munkabeosztásban dolgozik.
A törzs feladata: a védekezés operatív irányítása, a védelemvezető döntéseinek előkészítése, megalapozása, a védelemvezetői döntések, utasítások kiadása és a végrehajtás számonkérése.
A törzset munkájában szakcsoportok segítik. Minden, a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelmi törzstől indul ki, ill. oda érkezik. A törzs adja ki az utasításokat, tájékoztatásokat, értékeli a beérkezett információkat, meghatározza a védekezés irányvonalát, biztosítja a tervszerű végrehajtást. A törzs gondoskodik a szakcsoportok egymás közötti, továbbá a törzs és a szakcsoportok közötti összehangolt munka biztosításáról.

A törzs mellett működő szakcsoportok:
Tájékoztatási szakcsoport
Feladata: A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a vízügyi szervezeteknek, a sajtónak, a médiáknak. Gondoskodik az adattovábbításról.

Mintavevő szakcsoport
A Mintavevő Szakcsoport tevékenysége az Igazgatóság vízgazdálkodási, azon belül is elsősorban vízminőségi és a vízminőségi kárelhárítási tevékenységekhez kötődik.
Feladatai:
­ az igazgatóság üzemirányítási rendszerének működtetéséhez szükséges vízminőségi mérések koordinálása, a szükséges mintavételek és helyszíni mérések elvégzése, a vizsgálati eredmények kezelése és a szükséges adatok biztosítása a szakágazatok felé.
­ az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vizeket érintő szennyezések felderítése, a felderítéshez kapcsolódó mintavételek és helyszíni vizsgálatok elvégzése, a begyűjtött minták akkreditált laboratóriumba való eljuttatása abból a célból, hogy a szennyezés minősítése mielőbb elvégezhető legyen.
A Szakcsoport munkáját a védelmi törzs utasítása szerint végzi.

Hidrológus szakcsoport
Feladata: Rendszeresen összegyűjti, nyilvántartja, értékeli a hidrometeorológiai és a vízrajzi adatokat, előrejelzéseket készít, gondoskodik a folyókon és a csatornákon a vízhozammérések elvégzéséről. Vízrajzi észlelő - és informatikai hálózatot üzemeltet és tart karban. A védekezés ideje alatt gondoskodik a szakaszvédelmi és a szakaszmérnökségi központok, valamint a védelmi törzs közötti zavartalan számítógépi hálózati kapcsolatról, a gépek és a szerverek üzembiztos működéséről és az adatátvitelről. Megszervezi a hírközlő berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását.


Műszaki Biztonsági és Gépészeti szakcsoport
Feladata: Gondoskodik a hordozható szivattyúk kiszállításáról, üzembe helyezéséről üzemeltetéséről, a védekezéshez igényelt gépek, járművek, gépkezelők, szerelők biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszerzését és kiszállítását, nyilvántartja az igazgatóság anyagkészleteit. Segíti a Védelmi Osztag kivonulását és kezeli az Osztag felszerelését.


Gátfeltáró- értékelő szakcsoport
Feladata: A törzs utasítása alapján töltés- és műtárgyállapot vizsgálatokat végez és a vizsgálat alapján javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokra.


Lokalizációs- és építési szakcsoport
Feladata: A törzs utasítására közreműködik a lokalizációs lehetőségek meghatározásában, megelőző védelmi intézkedéseket hajt végre. Meghatározza a lokalizáláshoz szükséges munkaerő-, gép- és anyagszükségletet, a helyszínen kitűzi a lokalizációs vonalat.


Közgazdasági, Munkaügyi és Ellátó szakcsoport
Feladata: A napi jelentések alapján védvonalanként nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat, megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, élelmezését, munka- és védőruházattal való ellátását. Ellenőrzi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását, a védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetéséről gondoskodik.


Jégtörési és hajózási szakcsoport
Feladata: A jégtörés feladatainak koordinálása, telelő biztonságos üzemeltetése. Logisztikai feladatok ellátása jégvédekezés és vízfelszínről történő hulladékeltávolítás esetén: megszervezi a védekezési munkák zavartalan végzéséhez szükséges kezelő és irányító személyzet folyamatos munkáját, a védekezés során eltávolított hulladék szelektálását, elszállítását, ártalmatlanítását, riasztás és előrejelzés valamint a rendelkezésre álló erőforrások alapján javaslatot tesz a beavatkozási helyszín(ek)re.


A szakcsoportok munkájukat a védelmi törzs utasításai szerint végzik a szakcsoportvezetők irányításával.

Továbbá a törzs munkáját segíti a
Területi koordinátor, aki a védelemvezető által meghatározott szakaszon, vagy területen dolgozik. A szakaszmérnökségen megszervezi az ügyeletet, segíti a szakaszvédelem-vezetők munkáját, kapcsolatot tart a vízgazdálkodási társulatokkal és az önkormányzatokkal, a törzstől kapott külön feladatokban állást foglal, javaslatot ad.

Védelmi osztag bevetésre van szükség, ahol a munkák elvégzése speciális felszerelést és szaktudást igényel. A védelmi osztag készenlétbe helyezéséről és bevetéséről a védelemvezető dönt. Bevetés esetén az osztag közvetlenül a szakaszvédelem-vezető irányítása alá tartozik.

A védekezés helyi irányítója és felelős vezetője a szakaszvédelem-vezető, aki a védekezés műszaki feladatait a szakasz-védelemvezető-helyettes, valamint a védelmi szakaszra beosztott és kirendelt dolgozók bevonásával szervezi és vezényli. A szakaszvédelem-vezető közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve.


Fájl típusaMéretFájl neve
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 871 KB FETIVIZIG Kárelhárítási Szervezet.xlsx (871.64 kb)