Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Belügyminisztérium általános és az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az igazgatóság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben, meghatározott feladatait az illetékességi területén végzi.
Működési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye csaknem teljes egészére kiterjed, kis részben érintve Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyét is, ahol ellátja a jogszabályokban, műszaki irányelvekben, Alapító Okiratában rögzített vízgazdálkodási operatív feladatokat.
Alapító Okirat
Alapító Okirat (előző állapot)
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szervezeti és Működési Szabályzat (előző állapot)
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Nem releváns.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Nem releváns.
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Nem releváns.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Vagyonkezelői hozzájárulások kiadása a szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében:https://www.fetivizig.hu/hun/szelessavu-halozatok-vagyonkezeloi-hozzajarulasa
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

https://www.fetivizig.hu/hun/adatbazisok

https://www.fetivizig.hu/hun/feldolgozott-adatok
Adatokhoz való hozzáférés módja:

Info tv. 28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

https://www.fetivizig.hu/hun/kozerdeku-adatok-igenylese

IGU II./14.A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzététele
Adatvédelmi tisztviselő:
Név:
Sárosi Adrienn
E-mail:
sarosi.adrienn[kukac]fetivizig.hu
Telefonszám:
06-42-502-200 (mellék:17024)
Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Másolatkészítés költségei:

Info tv. 29. § (3) bekezdése alapján, a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése az irányadó.
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A Felső-Tisza Híradó című újság a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozóinak lapja, mely több évtizedes múltra tekint vissza.
Az újság évi rendes számként minimum 4 alkalommal kerül kiadásra. További különszám születhet egy-egy jeles nap alkalmából, illetve országos részvételű szakmai programhoz, rendezvényhez, megemlékezéshez, évfordulóhoz kapcsolódóan. 
A lap kiadására az Igazgatóság mindenkori igazgatója jogosult. A megjelenő számból valamennyi dolgozó részesül. A kiadvány jelen honlapra feltöltve ingyenesen elérhető az ide látogatók számára.
Vízügyi újságok - Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (fetivizig.hu)
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
Nem releváns.
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Nem releváns.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Nem releváns.
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Az Állami Számvevőszék 2016-ban folytatott le ellenőrzést a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon:
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzésről készült jelentés az alábbi linkre kattintva érhető el:
16072.pdf (asz.hu)
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

A közérdekű igény megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Ha közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Nem Európai Unió tagállamában lévő megkereső szerv vagy személy részére személyes adat csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a megkereső országának joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.
A külföldi megkeresésről az adatot továbbító az egységvezetőjét előzetesen tájékoztatja. Az egységvezető a szokásos ügymenetbe nem illeszkedő, különleges külföldi megkeresésről az igazgatót tájékoztatja.
Elérhetőség:
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Illetékes szervezeti egység:
Igazgatási Osztály
Székhely/Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Telefon:
+36 42 502 200
E-mail:
titkarsag[kukac]fetivizig.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
Név:
Sárosi Adrienn
E-mail:
sarosi.adrienn[kukac]fetivizig.hu
Telefonszám:
06-42-502-200 (mellék:17024)
Levelezési cím:
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
Statisztikai adatgyűjtés
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem releváns.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem releváns.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Típusok:
- Vízgazdálkodási Információs Rendszer
- Vízkészlet nyilvántartás
- Vízgazdálkodási objektum-nyilvántartás
- Műszaki nyilvántartás
- Vízgyűjtő-gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges adatok nyilvántartása
- Árvízvédelmi, és folyó- és tógazdálkodási feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
- Belvízvédelmi és öntözési feladatok ellátásához szükséges adatok nyilvántartás
- Vízrajzi feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
- Vízminőséggel kapcsolatos labor vizsgálati eredmények rögzítése, lekérdezése

Formátum:
- Elektronikus
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Nem releváns.
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Nem releváns.
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Nem releváns.