Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Adatkezelési tájékoztató

1. sz. melléklete a II./11. (2019.09.06.) sz. igazgatói utasításnak

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság adatkezelési tájékoztatója

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az Európai Parlament (EU) és a Tanács által 2016. április 27. napján elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseiben meghatározott elvárásoknak.

Az igazgatóság elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az igazgatóság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed az igazgatóság ügyviteli tevékenysége során tudomására jutott személyek személyes adatainak kezelésére, azok iktatására, az adott ügy megvizsgálásához, eljárás lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítására.

 

 1. Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő és adatfeldolgozó megnevezése:

Adatkezelő: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.  

E-mail: titkarsagfetivizig.hu

Telefon: 42/502-200

Adatkezelő képviselője: Bodnár Gáspár igazgató

 

Papír alapú postai küldemények adatfeldolgozója:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.                  

Postacím: 1540 Budapest

E-mail: kozadatposta.hu

Telefon: 1/767-8282

Fax: 46/620-136

 

Elektronikus küldemények adatfeldolgozója:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.                                       

Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133.

E-mail: infonisz.hu

Telefon: 1/459-4200

Fax: 1/303-1000

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.;

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről.

 

 1. Az érintett jogai:

- kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést;

- kérelmezheti a személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, kezelésének korlátozását vagy törlését;

- az Adatkezelőnél kezdeményezheti a megadott személyes adatainak tagolt, naprakész és gépileg olvasható formátumban való kiadását (adathordozhatósághoz való jog) vagy továbbítását egy másik személy részére;

- tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;

- az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja.

Az érintett jogainak érvényesítését az Adatkezelő bármely elérhetőségén kezdeményezheti. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 25 nap, tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 nap. Az érintett továbbá:

- panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz vélelmezett jogsérelem esetén (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, webcím: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

- bírósághoz fordulhat vélelmezett jogsérelem esetén.

Felhívjuk az Igazgatóság részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az őt érintő adatvédelmi incidensről.

 

 1. Az adatkezelés céljai:
 2. a) munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése,
 3. b) szerződéses jogviszony létesítése, fenntartása, módosítása, teljesítése, megszüntetése,

(A szerződések teljesítéshez szükséges személyes adatok közlése (pl. szerződéskötő fél személyes adatainak szolgáltatása) a szerződés kötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Igazgatóságnak nem áll módjában szerződést kötni az érintettel.)

 1. c) vízgazdálkodási feladatok teljesítése,
 2. d) számviteli és gazdálkodási feladatok teljesítése,
 3. e) egyéb igazgatási feladatok teljesítése.

 

 1. Kezelt adatok köre: név, születési név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, személyazonosító igazolvány szám, személyi azonosító, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel, telefonszám, e-mail-cím, lakcím, tartózkodási hely, számlázási cím, bankszámlaszám, beosztás, munkakör, törzsszám, családi állapot, eltartottak neve, gyermekeinek születési ideje, legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-ismeret, címek, kitüntetések, személyi juttatások, nyugdíjpénztári tagság, önkéntes nyugdíjpénztári tagság, fénykép, mozgókép és a természetes személyre vonatkozó egyéb adatok.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, szerződés és jogi kötelezettség teljesítése. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján:
 2. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 3. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 4. c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 5. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 6. e) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 7. f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

 1. Az adatkezelés időtartama: ügyintézés ideje, közfeladat ellátásának ideje, cél megvalósulása, irattári őrzési idő letelte, szerződéses jogviszony tartama, jogvita időtartama, jogszabályban meghatározott őrzési idő letelte.

 

 1. Adatfeldolgozó

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az igazgatóság az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervként adatfeldolgozási, adatkezelési feladatok ellátására megbízási szerződés keretében külső adatfeldolgozót, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t (továbbiakban. NISZ Zrt.) bízta meg a beérkező levélpostai küldemények elektronikus érkeztetésével.

Adatfeldolgozó adatai:

Név:                                    NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Székhely:                            1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Postacím:                           1389 Budapest, Pf.: 133.

Cégjegyzékszám:               01 10 041633

Adószám:                           10585560-2-44

Telefonszám:                      459-4200

E-mail:                                infonisz.hu

Fax:                                    303-1000

Honlap:                               www.nisz.hu

 

 1. A kezelt személyes adatokhoz hozzáférők köre

A személyes adatokat az igazgatóság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az igazgatóság részére a NISZ Zrt.-vel megbízási szerződés alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek ismerhetik meg, az igazgatóság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

Az igazgatóság az adatokat nem teszi közzé, az adatfeldolgozón kívüli harmadik személyek számára nem adja ki, ide nem értve a hivatalos személyektől érkező megkereséseket.

 1. Címzettje adott esetben: különösen a Belügyminisztérium, Magyar Államkincstár, Kormányhivatal, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, könyvvizsgáló, Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, közjegyző, oktatási és képzőhelyek, bíróság, egyéb hatóságok.

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az Adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában meghatározottaknak kell lenniük.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhet az igazgatóság arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy azt a titkarsag(kukac)fetivizig.hu email címen jelezzék felénk.

Adatkezelő adatai:        Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Levelezési cím:               4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

E-mail:                             titkarsagfetivizig.hu

Telefonszám:                   +36 42 502-200

Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége: Bodnár Gáspár igazgató, titkarsag(kukac)fetivizig.hu

Mindezek mellett a partnerek az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) is fordulhatnak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért kérjük, ha bármilyen probléma, igény, kérés merül fel, azt először az igazgatóság felé terjesszék elő.

A partnerek jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.