Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 42 502 200

Panaszok és bejelentések

Panaszok, közérdekű bejelentések, visszaélés-bejelentő rendszer
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak a panaszokkal, a közérdekű bejelentésekkel, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő ügyek egységes intézésére meghatározott eljárásrendet követ. Igazgatóságunk a beérkező panaszt, közérdekű bejelentést, valamint visszaélés-bejelentést a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.) a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései alapján bírálja el.

Panasz, vagy közérdekű bejelentés az alábbi módokon nyújtható be:

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az igazgatósághoz.

A panasz és közérdekű bejelentés típusai:
  • szóbeli (személyesen, telefonon érkező)
  • írásban (postán, elektronikusan) küldött

Személyesen és postán: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Telefonon: 06-42-502-200
Elektronikus úton: titkarsag[kukac]fetivizig.hu

Panaszkezelés menete:
Az Igazgatóság a benyújtott panaszt, vagy közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a beérkezésétől számított harminc napon belül kell elintézni.
Ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbítása indokainak egyidejű megjelölésével – tájékoztatni kell. A panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

Tájékoztatás a szóban tett bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről:
A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést igazgatóságunk írásba foglalja. Közérdekű bejelentés esetén a bejelentő számára az igazgatóság köteles átadni az Adatlap másodpéldányát. A másodpéldány nem tartalmazhat minősített adatot. Az Adatlap eredeti példányán a bejelentő aláírásával igazolja, hogy az Adatlapot átvette. Amennyiben a bejelentő az Adatlap másodpéldányát nem veszi át, az Igazgatási Osztály a bejelentő valamely elérhetőségére – kivéve, ha névtelen bejelentésről van szó - hivatalos úton küldi meg az Adatlapot.


Belső visszaélés-bejelentő rendszer:

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentő rendszeren érkező bejelentésekkel kapcsolatos eljárás lefolytatására kijelölt személy az integritás koordinátor.

Integritás koordinátor:

Név: Sárosi Adrienn
E-mail: sarosi.adrienn[kukac]fetivizig.hu
Telefonszám: 06-42-502-200 (mellék: 17024)
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Panasztv. 20.§ (2) bekezdése alapján bejelentést tehet:
a) az igazgatóság által foglalkoztatott,
b) az a foglalkoztatott, akinek az igazgatóságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
c) az igazgatósággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

A Panasztv. 20.§ (3) bekezdése alapján bejelentést tehet:
a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az igazgatósággal szerződéses kapcsolatban áll,
b) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
c) az igazgatóságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
d) az igazgatósággal az a), b) vagy c) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
e) az a személy, akinek az a), b) vagy c) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az igazgatósággal megszűnt.

A Panasztv. 21.§ alapján a bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.
  • szóbeli (személyesen, telefonon érkező)
  • írásban (postán, elektronikusan) küldött

Személyesen és postán: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Telefonon: 06-42-502-200
Elektronikus úton: visszaelesbejelentes[kukac]fetivizig.hu

Kivizsgálás menete:
A bejelentést a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül ki kell vizsgálni. A határidőt indokolt esetben a bejelentő tájékoztatása mellett meg lehet hosszabbítani, de akkor sem haladhatja meg a 3 hónapot.
Az írásban tett bejelentés kézhezvételétől az integritás koordinátor 7 napon belül visszaigazolást küld a bejelentőnek.